top of page

PLA DE FORMACIÓ

ASSOCIACIONS JUVENILS

"Camina sempre per la vida com si tingueres una cosa nova d'aprendre i ho faràs".

 

Vernon Howard.

PLA DE FORMACIÓ PER A

ASSOCIACIONS JUVENILS

Una de les nostres preocupacions i camps prioritaris d'acció és la promoció de l'associacionisme juvenil a la nostra ciutat, ja que ho entenem com un fet fonamental per a la promoció dels i les joves en totes les seues facetes, educativa, participativa, cultural i sobretot, d'expressió integral de la persona, tant a nivell individual com col·lectiva.

 

Amb la creació d'aquest Pla, volem dotar a les associacions juvenils i als seus membres de recursos formatius especialment dissenyats per a ells i elles que afavorisquen la promoció gratuïta de l'associacionisme.

És de vital importància donar suport, tant a nivell material com tècnic, per al bon funcionament de les quals ja estan creades i, potenciar i fomentar que els i les joves no associats tinguen plataformes d'accés i puguen organitzar-se en associacions amb finalitats comunes, de manera que puguen ser cada vegada més participatius i actius en la societat actual.

OBJECTIUS

 1. Fomentar l'Associacionisme Juvenil. L'àmplia majoria de joves no té un perfil de participar en rígides estructures associatives tradicionals i desconeixen per tant la seua creació i funcionament.

 2. Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i creatives dels i les joves per mitjà de la formació específica.

 3. Dinamitzar grups i el seu entorn aplicant tècniques participatives i de dinamització, aprenent tècniques de gestió de conflictes i promovent el respecte i la solidaritat i, ajudar-los a integrar-se en el teixit social.

 4. Desenvolupar una acció formativa dirigida a les associacions juvenils i els seus membres.

 5. Fomentar la figura de la persona associada. Fomentar i donar cobertura a aquells joves que posseeixen un perfil de compromís social i un alt potencial de participació que els porta a voler participar d'accions socials més enllà de ser un mer espectador.

 6. Fer participar als i les joves en la resolució de problemes socials, mediambientals, econòmics… per mitjà de la seua participació activa en associacions juvenils.

 7. Fomentar, ajudar a desenvolupar i donar suport a projectes associatius concrets dels membres de les associacions.

 8. Captar, fomentar, promoure i desenvolupar vocacions associatives entre els i les joves.

 9. Promoure, impulsar, participar o coordinar tot tipus d'iniciatives o actuacions tendents al desenvolupament i consolidació de les associacions juvenils locals.

 10. Fomentar relacions de col·laboració i integració entre les associacions juvenils locals.

DESENVOLUPAMENT

Les activitats formatives versaran sobre diferents aspectes relacionats amb l'activitat associativa destacant, entre altres, els següents continguts:

​​

 • Constitució d'Associacions

 • Dinamització de reunions. Claus per al bon funcionament d'una associació.

 • Elaboració de projectes.

 • La memòria anual.

 • Instruments per al diagnòstic.

 • El Pla d'una associació.

 • Gestió interna i administrativa de les Associacions (Hisenda, factures, llibre d'actes, Actualització d'Estatuts...)

 • Treball en xarxa. Internet per a Associacions i col·lectius.

 • Disseny de publicitat de l'associació.

bottom of page