top of page
Caminata

ASSOCIACIONISME

El dret d'associació està reconegut en el article 22 de la Constitució Espanyola,

dins del Títol Primer, "Dels drets i deures fonamentals".

La creació d'una associació es determina per l'establit en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, publicada en el BOE núm. 73, de 26 de març de 2002.

Grupo de break dance

ASSOCIACIONISME

Qualsevol grup de joves que decideix reunir-se per a realitzar activitats i accions sota un denominador i interès comú, s'entén que ja existeix un moviment associatiu. És necessari tenir ben clar què es vol aconseguir, objectius concrets, bases de funcionament i com dur-los a terme, abans de realitzar qualsevol tramitació administrativa per a legalitzar i inscriure's com a associació davant l'administració.

 

Una associació serà considerada juvenil, quan estiga constituïda d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i Reial Decret 397/1988, de 22 d'abril pel qual es regula la inscripció registral d'associacions juvenils, els socis de les quals tinguen edats compreses entre els 14 i 30 anys, que no estiguen sotmesos a un règim jurídic específic i desenvolupen les seues activitats dins del territori de la Comunitat Valenciana.

bottom of page